سامانه مرکز رشد دانشگاه رازی

آخرین اخبار

آخرین اخبار و اطلاعیه ها سامانه جذب دانشگاه رازی کرمانشاه

تمدید مهلت پذیرش پژوهشگر پسادکتری دانشگاه رازی

تمدید مهلت پذیرش پژوهشگر پسادکتری دانشگاه رازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، این دانشگاه از میان دانش‌آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور که علاقه‌مند به گذراندن دوره‌های پسادکتری برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ باشند، پژوهشگر پسادکتری می‌پذیرد.

مشاهده جزئیات

آیین نامه دوره پژوهشی پسادکتری  نیم سال دوم 1399-1400‎دانشگاه رازی

آیین نامه دوره پژوهشی پسادکتری نیم سال دوم 1399-1400‎دانشگاه رازی

باتوجهبهتوان و ظرفیت علمی اعضای هیأت علمی دانشگاهرازی ونیزباعنایت بهامکانات وتجهیزات پژوهشی موجوددردانشگاه، اجرای دورههای تحقیقاتی پسادکتری به بهرهبرداری مناسب از پژوهشها، تکمیل تخصصهای مورد نیاز در عرصههای ملی و بینالمللی، افزایش مهارت دانشآموختگان دوره دکتری در انجام پژوهشهای مستقل در زمینه تخصصی مرتبط و گسترش روابط علمی–پژوهشی صنعت و دانشگاه کمک خواهد کرد. در همین راستا، آییننامه دوره پژوهشی پسادکتری در دانشگاه رازی تدوین شده است تا در چارچوب آن متقاضیان گذراندن این دوره زیر نظراساتید برجسته، توانمندی علمی خود را افزایش دهند.

برای دریافت کامل آیین نامه اینجا کلیک کنید

مشاهده جزئیات
فراخوان دوره پسا دکتری نیم سال دوم 1399-1400‎

فراخوان دوره پسا دکتری نیم سال دوم 1399-1400‎

بسمه تعالی

معاونت پژوهش و فناوری

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری دانشگاه رازی

نیمسال دوم 1400-1399

دانشگاه رازی از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج کشور غیر شاغل که عالقمند به گذراندن دوره- های پسادکتری در زمینههای مندرج در انتهای این اطالعیه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 0011-0911 باشند، پژوهشگر پسادکتری میپذیرد.

مشاهده جزئیات

سامانه جذب دانشگاه رازی کرمانشاه